• Current

Ние сме и тук!  

   

Документи

1. Стратегия за развитие 1916-2020 г.

1. Поименен състав на обществения съвет

2. Етичен кодекс на работещите с деца

3. Политика за защита на личните данни

4. Съобщение за поверителност

5. Съгласие за обработване на личните данни

6. Декларация за оттегляне за обработка на личните данни

 

Регламентиращи и образци документи за примем 2017/2018г.

Протокол от класиране за прием на деца в ДГ "Радост" за учебната

2017/2018г.

Наредба за детските градини в община Ямбол

     1. ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

     2. ДЕКЛАРАЦИЯ -ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

Организация на учебния ден в учебно и неучебно време“

 

Организация на учебния ден за учебно и неучебно време за учебната 2018-2019 г.

Организация на учебния ден за неучебно време за учебната 2017-2018 г.

 

Бюджети и отчети

Отчет за делегирани от държавата и месни дейности - 01.01. до 30.09.2018г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - 01.01 до 30.06.2018 г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - 01.01 до 31.03.2018г.

Бюджет за 2018г.

Отчет за тримесичието на 2017г.

Отчет за второто тримесечие на 2017г.

Отчет за първото тримесечие на 2017г.

Бюджет на ДГ Радост за 2017г.

Бюджет на ДГ Радост за 2016г.

Отчет на ДГ Радост 2016г.

Такси

Такси 2018/2019г.

Такси 2017/2018г.

 

   
© cdgradost.net